Code of Conduct Communityn käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot (Päivitetty 7.5.2024)

Code of Conduct Company
Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821

1 Yleistä

1.1 Nämä yleiset käyttöehdot (Käyttöehdot) koskevat Code of Conduct Company Oy:n ylläpitämän Code of Conduct Community -yhteisöpalvelun (Palvelu) käyttöä koskevia ehtoja.

1.2 Palvelun käyttö edellyttää, että Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Käyttäjällä tarkoitetaan jokaista Palvelua käyttävää tahoa (Tilaaja).

1.3 Käyttöehtojen lisäksi Code of Conduct Companyn ja Tilaajan välisiin sopimuksiin saatetaan soveltaa erityisehtoja (Muut ehdot). Käyttöehdot ja Muut ehdot muodostavat yhdessä Tilaajan ja Code of Conduct Companyn välisen Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen (Sopimus). Muut ehdot voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin kampanjatarjouksiin ja ne voivat muun muassa koskea hintoja, sopimuksen kestoa, palvelun sisältöä jne. Jos Käyttöehdot ja Muut ehdot ovat ristiriidassa keskenään, Muut ehdot ovat etusijalla.

1.4 Code of Conduct Companylla on oikeus olla tekemättä Sopimusta Tilaajan kanssa.

2 Palvelun kuvaus

2.1 Palvelu sisältää kulloinkin Palvelussa saatavilla olevia Tilaajalle maksullisia koulutus- ja verkostoitumispalveluita muun muassa yhteisön tapahtumien, tapahtumatallenteiden, keskustelualustan ja Code of Conduct Academyn verkkokoulutussisältöjen muodossa sekä fyysisiä tuotteita, kuten kirjoja ja muuta oppimismateriaalia (Sisältö). Tilaaja voi pääsääntöisesti ostaa Sisällön vuosilaskutukseen perustuvana palveluna (Vuosijäsenyys). Code of Conduct Academyn käytössä sovelletaan Code of Conduct Academyn käyttöehtoja.

2.2 Tilaaja saa henkilökohtaisen käyttöoikeuden Sisältöön kokonaisuudessaan.

2.3 Tilaaja hyväksyy, että Sisältö on laadittu Sisällön tuottamisen aikana saatavilla olleiden tietojen perusteella. Code of Conduct Academyn verkkokoulutussisällöiden osalta Code of Conduct Company tai kouluttaja anna takeita Sisällön ajantasaisuudesta, virheettömyydestä tai muuttumattomuudesta katseluhetkellä. Tilaaja tiedostaa ja hyväksyy, että Code of Conduct Academyn koulutusaineistoa ei missään tilanteessa voida pitää oikeudellisena tai muuna asiantuntijan neuvonantona. Tilaaja hyödyntää Sisällön sisältämiä tietoja omalla riskillään ja vastaa yksin sen perusteella mahdollisesti tekemiensä toimenpiteiden vaikutuksista tai seurauksista.

3 Code of Conduct Companyn oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

3.1 Code of Conduct Company pyrkii ylläpitämään Palvelua siten, että Palvelu vastaa tämän Sopimuksen mukaista kuvausta Palvelun sisällöstä ja toiminnoista.

3.2 Code of Conduct Companylla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, Palvelun sisältöä ja Palvelun saatavuutta ja muita vastaavia Palveluun liittyviä ominaisuuksia.

3.3 Code of Conduct Company ei vastaa Tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle Palvelussa esitettävien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä tai puutteellisuuksista eikä myöskään Palvelun sisältämien tietojen käytöstä ja tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillistä vahingoista. Code of Conduct Company ei myöskään vastaa siitä, että Palvelussa annetut tiedot sopivat johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

3.4 Mikäli Palvelussa esiintyy vikoja tai häiriöitä, Code of Conduct Company korjaa ne normaalina työaikana niistä ilmoituksen saatuaan.

3.5 Code of Conduct Companylla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti Palvelun tai sen osien teknisten muutosten tai uudistamisen vuoksi tai esimerkiksi huoltotöiden vuoksi. Code of Conduct Company ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi teknisten vikojen, tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Code of Conduct Company ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat Palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta.

3.6 Code of Conduct Company vastaa Tilaajalle ainoastaan tuottamuksellaan aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Code of Conduct Companyn vastuun enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa enintään Tilaajan Palvelun käytöstä suorittamat maksut viimeisen kuuden (6) kuukauden ajalta. Code of Conduct Company ei miltään osin vastaa Tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

4 Tilaajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

4.1 Tilaaja saa oikeuden käyttää Palvelua Käyttöehtojen ja muun Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus on henkilökohtainen.

4.2 Tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa käyttöoikeutta, sen osaa tai Palvelun käyttöä edellyttäviä tunnuksia (käyttäjätunnus ja salasana) kolmannelle osapuolelle ilman Code of Conduct Companyn nimenomaista kirjallista lupaa. Tilaajalla on oikeus kutsua yksi ylimääräinen henkilö Code of Conduct Academyn verkkokoulutussisältöjen piiriin, josta sovitaan erikseen Code of Conduct Companyn kanssa. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat Code of Conduct Companylle tämän sopimuskohdan vastaisesta toiminnasta.

4.3 Tilaaja vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta sekä muista Palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja kaikkiin edellä mainittuihin liittyvistä kustannuksista. Tilaaja vastaa myös omien päätelaitteidensa suojauksesta.

4.4 Tilaaja vastaa täysimääräisesti kaikesta näiden Käyttöehtojen vastaisesta Palvelun käytöstä ja siitä Code of Conduct Companylle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.

5 Tilaaminen ja maksaminen

5.1 Sisältö veloitetaan sopimuksen mukaan elo- ja/tai syyskuussa tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Kulloinkin voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat nähtävissä osoitteessa codeofconduct.fi/code-of-conduct-community, tai niistä on sovittu kirjallisesti erikseen Tilaajan kanssa.

5.2 Hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Code of Conduct Companylla on oikeus hintojen, hinnoitteluperusteiden tai toimituskulujen muutoksiin. Vuositilauksessa hintamuutokset astuvat automaattisesti voimaan seuraavasta laskutuskaudesta lukien, mikäli Tilaaja ei ole irtisanonut Sopimusta ennen muutosten voimaantuloa.

5.3 Tilaajalle toimitetaan verkkolasku ja maksu suoritetaan verkkomaksuna määritellyllä maksutavalla, ellei toisin sovita. Täyttämällä tilauslomakkeen Tilaaja hyväksyy Käyttöehdot. Laskulla tilattaessa maksuaika on 30 päivää lukukauden alusta (1.8. tai 1.1.) lukien.

5.4 Tilaaja voi maksaa vuosijäsenyyden kerralla haluamaltaan ajankohdalta, tai jakaa laskun laskun elokuulle ja tammikuulle. Ensimmäinen laskutuskausi (Vuosijäsenyys) määräytyy Sisällön tilaushetkestä lukien.

5.5 Tilauksen vastaanottamisen jälkeen Tilaaja saa sähköpostitse tilausvahvistuksen, jossa näkyvät tilaustiedot. Tilaajan tulee aina tarkastaa tilausvahvistuksen tiedot. Jos tilausvahvistuksessa on epäselvyyksiä Tilaajan tulee ottaa heti yhteyttä Code of Conduct Companyn asiakaspalveluun puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Tilaajan tulee tarkistaa, että Palvelu täsmää tilausvahvistuksessa kuvattua Palvelua.

6 Toimitusehdot

6.1 Toimitusaika vaihtelee tilauksesta, toimituspaikasta ja -tavasta riippuen. Poikkeavista toimitusajoista ilmoitetaan Palvelussa ja muista mahdollisista viivästyksistä ilmoitetaan tilauksen vastaanottamisen jälkeen Tilaajalle.

6.2 Sisällön tilaamisen yhteydessä Tilaaja voi valita milloin Sisältö otetaan käyttöön. Jos Sisältö otetaan käyttöön ennen peruuttamisoikeuden päättymistä, Tilaaja menettää peruuttamisoikeutensa ja sitoutuu maksamaan Sisällön hinnan (ks. Sopimuksen kesto ja irtisanominen.)

7 Palautus- ja peruutusehdot

7.1 Ilmoittautuminen on sitova. Myöhemmin kuin 14 vrk ilmoittautumishetkestä tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Esteen ilmetessä jäsenyyden tai osallistumispaikan yksittäisissä tilaisuuksissa voi kuluitta luovuttaa kollegalle. Peruutus ja/tai siirto on tehtävä kirjallisesti.

7.2 Peruuttamisen seurauksena Code of Conduct Company palauttaa Tilaajalta saadut suoritukset viivytyksettä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa peruttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Suoritukset eivät koske ylimääräisiä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet Tilaajan valitsemasta muusta kuin Code of Conduct Companyn tarjoamasta edullisimmasta vakiotoimitustavasta. Palautus suoritetaan samalla maksutavalla, kuin alkuperäinen tilaus on suoritettu, ellei muusta ole sovittu.

8 Sopimuksen kesto ja irtisanominen

8.1 Vuositilauksessa (Vuosijäsenyys) Sopimus on voimassa toistaiseksi.

– 8.1.1 Tilaajalla on milloin tahansa oikeus irtisanoa Sisältö päättymään seuraavaan lukuvuoteen, ellei Tilaajan ja Code of Conduct Companyn välisistä Erityisehdoista muuta ilmene. Irtisanomisaika on aina kuluva lukuvuosi. Tilaajan tulee ilmoittaa Sisällön irtisanomisesta Code of Conduct Companyn edustajalle puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

– 8.1.2 Code of Conduct Companylla on oikeus irtisanoa Sisältö päättymään seuraavaan lukuvuoteen. Irtisanomisjakso on aina kuluva lukuvuosi.

8.2 Code of Conduct Companylla on oikeus purkaa Sopimus, mikäli Palvelun käyttö katsotaan Sopimuksen vastaiseksi. Purkamisoikeus on esimerkiksi silloin, jos Palvelun käyttöä koskevat maksut on laiminlyöty.

9 Immateriaalioikeudet

9.1 Palvelussa oleva Sisältö on Code of Conduct Companyn tai kolmannen osapuolen omaisuutta, ja ne ovat tekijänoikeus- ja muun immateriaalioikeuslainsäädännön suojaamia.

9.2 Code of Conduct Company myöntää Tilaajalle ei-yksinomaisen, henkilökohtaisen, siirtokelvottoman ja rajoitetun oikeuden käyttää Palvelun Sisältöä omaa henkilökohtaista käyttöään varten. Sisällön kaikenlainen välitön tai välillinen kaupallinen hyödyntäminen on kielletty.

9.3 Tilaajalla ei ole oikeutta Sisällön tai sen osan (mukaan lukien tapahtumatallenteet ja koulutusmateriaalit) tallentamiseen, kopioimiseen, muunteluun, siirtämiseen, jakeluun tai muuhun yleisön saataville saattamiseen (mukaan lukien linkittämällä) missään muodossa ilman Code of Conduct Companyn nimenomaista kirjallista suostumusta (ml. edellä kuvattujen toimien mahdollistaminen Tilaajalle).

10 Tietosuoja

10.1 Code of Conduct Companylla on oikeus käsitellä Tilaajan Palvelussa antamiaan henkilötietoja Code of Conduct Companyn tietosuojakäytännön ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Ongelmatilanteet

11.1 Tilaajan tulee ilmoittaa viipymättä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa yksiselitteisellä tavalla Code of Conduct Companyn asiakaspalveluun puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse mikäli Palvelu on virheellinen tai se ei muuten vastaa tilausta. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, Tilaajan tulee reklamoida välittömästi valitsemansa toimitustavan kuljetusyhtiölle.

12 Ylivoimainen este

12.1 Code of Conduct Company ei ole vastuussa viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat lakosta, tieto- tai muun liikenteen keskeytymisestä, energianjakelun häiriöistä, viranomaisen määräyksestä tai muusta Code of Conduct Companyn kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

13 Riitojen ratkaiseminen

13.1 Palvelun käyttämiseen ja Sopimuksen ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

13.2 Jos Tilaaja ja Code of Conduct Company eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisesta riitatilanteesta, riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

13.3 Mikäli Tilaaja on kuluttaja, tämä voi saattaa riita-asian oman maansa kuluttajariitoja käsittelevälle taholle paikallisia sääntöjä ja menettelytapoja noudattaen. Mikäli riita-asia liittyy verkkokauppaan, Euroopan komissio tarjoaa riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu kuluttajalle, joka asuu toisessa EU-maassa kuin palveluntarjoaja. Lisäksi kuluttajalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Suomi:
Kuluttajariitalautakunta
http://www.kuluttajariita.fi
www.kuluttajaneuvonta.fi
PL 306, 00531 Helsinki

14 Ehtojen muutokset

14.1 Code of Conduct Companylla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja harkintansa mukaan. Code of Conduct Company pyrkii ilmoittamaan Käyttöehtojen muutoksista Tilaajalle etukäteen joko Palvelussa, sähköpostitse tai muulla Code of Conduct Companyn sopivaksi harkitsemalla tavalla. Käyttöehtojen muutos tulee voimaan Code of Conduct Companyn ilmoittamana ajankohtana. Code of Conduct Company ilmoittaa olennaisista muutoksista Tilaajalle etukäteen. Jos Tilaaja ei hyväksy olennaista muutosta, Tilaajalla on mahdollisuus irtisanoa Sopimus päättymän muutoksen voimaantulohetkeen.

14.2 Tilaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että hän on tutustunut viimeisimpään Käyttöehtojen versioon ennen Palvelun käytön aloittamista tai jatkamista.