Mitä eroa on sisäisellä valvonnalla ja sisäisellä tarkastuksella?

Mitä eroa on sisäisellä valvonnalla ja sisäisellä tarkastuksella?

Sisäisen valvonta ja sisäinen tarkastus mielletään usein samaksi asiaksi, tai ainakaan selkeää eroa näiden kahden välille tuntuu olevan usein vaikea määrittää. Sisäinen valvonta ja tarkastus nivoutuvatkin monelta osin yhteen, mutta käsitteinä ne ovat kaksi selvästi eri asiaa.

Sisäinen valvonta määritellään organisaation sisäisiksi menettely- ja toimintatavoiksi, joiden avulla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sisäisellä tarkastuksella puolestaan viitataan riippumattomaan ja objektiiviseen tarkastusorganisaatioon, jonka toiminnan ulottuvuus voi vaihdella organisaatioittain. Sisäinen tarkastus on siis suhteellisen helppo määritellä, kun taas sisäiselle valvonnalle ei ole olemassa kaikenkattavaa määritelmää. Laajimmillaan sisäinen valvonta voi tarkoittaa kaikkia johdon ohjausjärjestelmiä, joiden avulla pyritään takaamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus.

Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa ammatillinen viitekehys

Toinen merkittävä ero näiden kahden käsitteen välillä on se, että sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa alan kansainvälinen ammatillinen viitekehys, muun muassa eettiset säännöt, ammattistandardit ja käytännön ohjeet. Sisäisen valvonnan järjestämistä eivät ohjaa standardit, vaan sen käytännön toteutus on pitkälti johdon päätettävissä, vaikkakin sen järjestämisestä on olemassa kansallisia ohjeistuksia (kuten Suomen listayhtiöiden hallintakoodi) sekä kansainvälisesti vaikuttava SOX-lainsäädäntö.

Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan toimivuutta

Sisäinen tarkastus voidaan ulkoistaa lähes täysin, tai sitten se voi toimia organisaation erillisessä yksikössä. Sisäinen tarkastus eroaa sisäisestä valvonnasta erityisesti siinä, että sisäisellä tarkastuksella viitataan todelliseen objektiiviseen tarkastustoimintaan, kun taas sisäisen valvonnan tulisi olla osa organisaation päivittäisiä toimintoja. Sisäinen tarkastus usein kohdistaakin tarkastuksensa sisäisen valvonnan toimivuuteen.

Valvonnan ja tarkastuksen organisointi

Organisaation sisäisestä rakenteesta riippuu se, miten sisäinen valvonta ja tarkastus on järjestetty. Jossain yrityksissä nämä voivat olla kaksi täysin eri funktiota, kun taas toisaalla sisäisen tarkastuksen toiminto voi olla hyvin laaja kattaen tarkastustoimintojen lisäksi vastuun sisäisen valvonnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Jälkimmäisessä tapauksessa on kuitenkin muistettava säilyttää sisäisen tarkastuksen riippumattomuus. Mikäli organisaatiossa on sisäisen valvonnan nimeä kantava yksikkö, on huomattava, että sen toimivaltaan yleensä kuuluu sisäisen valvonnan kehittäminen ja arviointi ja näihin liittyvien tehtävien koordinointi. Mikään yksittäinen yksikkö – edes sisäinen tarkastus – ei ole yksinomaan vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Todellinen vastuu sisäisen valvonnan toteuttamisesta kuuluu organisaation jokaiselle osastolle, ja viime kädessä valvonnasta on vastuussa ylin johto.

Lue lisää Niina Ratsulan kirjasta Yrityksen sisäisen valvonta.

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821