Whistleblowing-ilmoituskanavat ja -prosessit

Laki velvoittaa yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita järjestämään kanavan, jonka välityksellä voi jättää ilmoituksen väärinkäytösepäilystä. Yleisesti näistä kanavista käytetään termejä whistleblowing tai ilmoituskanava. Meidän mielestä oikeampi termi kanavalle olisi välittämiskanava. Sen avulla työntekijän tai muun sidosryhmän jäsenen on mahdollista ilmoittaa eettisestä huolenaiheestaan ja saada suojaa vastatoimilta. Näemme tämän elinehtona terveelliselle ja turvalliselle työympäristölle. Työnantajalle kanava puolestaan tarjoaa tärkeän keinon saada tietoa sellaisista epäkohdista, jotka muuten voisivat jäädä pinnan alle.

Niin sanottu whistleblower-lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2023. Osittain uuden lainsäädännön mukaiset velvoitteet tulevat täytetyksi ilmoituskanavan hankkimisella ja käyttöönotolla, mutta organisaatioiden tulee ottaa huomioon myös mm. seuraavia näkökohtia: kanavan kautta saatujen ilmoitusten käsittely lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja säädetyissä ajoissa, tutkintojen riippumattomuuden vaatimus sekä vastatoimien kielto ja tähän liittyvä käännetty todistustaakka. Olemme käytettävissä whistleblowing-tematiikan ympärillä tarvittavaan ulkopuoliseen konsultaatioon sekä saapuvien ilmoitusten käsittelyyn. Näemme, että uusi lainsäädäntö tarjoaa organisaatioille oivan tilaisuuden oikein toimimisen kulttuurin rakentamiseen ja avustamme tässä mieluusti muun muassa tarjoamalla tähän liittyvää koulutusta sekä työpajoja.

Tiedätkö, miten vaatimustenmukainen kanava tulisi ottaa käyttöön?

Tämä on meidän ydinosaamistamme. Olemme olleet mukana määrittelemässä lukuisille suomalaisille ja kansainvälisesti toimiville yrityksille whistleblowing-kanavia ja -prosesseja sekä tehneet pitkään käytännön työtä ilmoitusten käsittelyn parissa. Tiedämme, mitkä ovat ilmoituskanaviin ja ilmoitusten käsittelyyn liittyvät kipukohdat ja miten ne selätetään. Autamme organisaatiotanne luomaan kerralla järjestelmän ja prosessin, jotka täyttävät lainsäädännön velvoitteet, mutta ennen kaikkea tuovat työntekijöille positiivisen kokemuksen siitä, että eettisten huolenaiheiden ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittaminen organisaatiossa on sallittua ja kannustettavaa.

Whistleblowing-palvelumme

Autamme organisaatiotasi edistämään oikein toimimisen kulttuuria kokeneen ja ammattitaitoisen tiimin kanssa. Tarjoamme yhteistyössä Tvendan kanssa palvelukokonaisuuden asianmukaisen whistleblowing-prosessin varmistamiseksi. Toimimme riippumattomasti ja kommunikoimme aktiivisesti. Uskomme inhimillisyyteen – ilmoituksista seuraavat tutkinnat vaativat kykyä käsitellä hankalia asioita inhimillisesti, asiallisesti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen. Voit valita kokonaisuudesta tarpeisiisi parhaiten soveltuvimmat palvelut:

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto ja hallinnointi

Olemme organisaatioiden tukena asianmukaisen whistleblowing-prosessin luomisessa tai päivittämisessä nykytilan hahmottamisessa sekä whistleblowing-kanavaan liittyvien vastuiden ja prosessin määrittämisessä organisaation sisäisesti. Tarjoamme myös koulutusta aiheesta sekä johdolle että muulle henkilöstölle, ja tuemme organisaatioita erilaisilla whistleblowing-viestintämateriaaleilla.

Autamme asiakkaitamme myös jatkuvassa ja joustavassa päivystyksessä sekä ilmoitusten kategorisoinnissa ja käsittelyssä sekä raportoinnissa.

Riippumaton tutkinta

Toimimme myös riippumattoman ja objektiivisen tutkinnan tukena. Voimme suorittaa tutkinnan kokonaan ulkoistettuna tai avustaa yhtiön omaa tiimiä tutkinnan suorittamisessa. Annamme työstä aina ennen työn käynnistämistä realistisen hinta-arvion.

Myös näistä voisi olla sinulle apua

Tukea ilmoituskanavan valintaan

Suosittelemme EU-direktiivin vaatimusten täyttämiseksi ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämän ilmoituskanavan käyttöä. Autamme mielellään sinua oikean kumppanin löytämisessä.

Animaatioita viestinnän tueksi

Whistleblowing -kanavan teknisen ratkaisun lisäksi tarvitaan vaikuttavaa viestintää, joka rohkaisee huolien ilmaisemiseen. Moni yritys on valinnut animaatiot yhdeksi viestintäkeinoksi.

Haluatko oppia lisää ilmoituskanavista?

Jos organisaatiossasi on yli 50 työntekijää, koskettaa EU-whistleblowing direktiivi myös teitä. Olemme luoneet verkkokoulutuksen, joka tarjoaa tiiviin tietopaketin EU-direktiivin vaatimuksista.