Kulttuuriauditointi

Yrityskulttuuri muodostuu yrityksen arvoista, rakenteista ja toimintatavoista, sekä näiden ilmentymistä, jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä. Tiedostettujen arvojen ja tapojen lisäksi kulttuuria ohjaa tiedostamattomat käytännöt. Ne elävät ihmisten kertomuksissa ja uskomuksissa siitä, mikä yrityksessä on sallittua, toivottua tai rangaistavaa käyttäytymistä.

Eettisen kulttuurin tehtävänä on mahdollistaa organisaation menestys eettisellä ja kestävällä tavalla.

Kulttuuri heijastaa yrityksen arvoja ja ihmiskäsitystä. Se luo perustan organisaation käyttäytymismalleille. Kokemuksemme mukaan valtaosa yrityksissä tapahtuvista väärinkäytöksistä ja huonosta käyttäytymisestä juontaa juurensa kulttuurissa piileviin ongelmiin. Siksi kulttuurin ymmärtäminen ja asianmukainen johtaminen on erittäin tärkeä riskienhallinnan keino. Kulttuurin johtaminen tarkoittaa toimintatapojen, käyttäytymisen ja asenteiden ohjaamista toivottuun suuntaan. Jos kulttuuria ei johda, se tapahtuu.

Tiedätkö sinä, millainen organisaatiosi vallitseva eettinen kulttuuri on? Entä oletteko määrittäneet eettisen tavoitekulttuurinne?

Yrityskulttuuriauditilla selvitämme, millainen vallitseva eettinen kulttuurinne on suhteessa tavoitekulttuuriinne. Auditin aikana peilaamme tavoitekulttuurianne työntekijöiden kokemuksiin. Jalkaudumme työpaikkanne arkeen haastatellen ja kuunnellen työntekijöitä. Käymme läpi dokumentaatiota, jonka tulisi ilmentää kulttuurianne, kuten rekrytointipääätöksiä tai suoritusarviointeja. Lisäksi toteutamme anonyymin kyselyn koko henkilöstölle saadaksemme selville myös kaikista syvimmällä olevat uskomukset. Auditin tuloksena muodostamme käsityksen siitä, kuinka hyvin yrityksen viralliset arvot ja eettiset periaatteet sekä muut tavoitekulttuuria määrittelevät tekijät toteutuvat arjessa.

Analyysimme nykykulttuuristanne luo pohjan kulttuurin ymmärtämiselle, johtamiselle ja muotoilulle – eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Kerromme mitkä seikat rakentavat eettistä tavoitekulttuurianne ja mitkä estävät sen toteutumisen. Nostamme esiin konkreettisia ehdotuksia, miten vahvistaa eettisesti kestävää tavoitekulttuuria ja kerromme rehellisesti myös näkemyksemme asioista, jotka estävät sen toteutumista ja lisäävät riskiä arvojen vastaiselle käytökselle.

Ammatillisena selkänojana meillä on kansainvälisesti auktorisoidut Ethics & Compliance (CCEP-I) ja Internal Audit (CIA) sertifikaatit.

Kulttuuriaudit -konseptimme muodostuu seuraavista vaiheista:

  1. Aloitussparraus, jossa käymme läpi yrityksen arvot, eettiset periaatteet ja muut eettistä tavoitekulttuuria määrittelevät tekijät
  2. Taustakartoitus, jonka aikana perehdymme sparrauksen aikana tunnistettuihin relevantteihin dokumentteihin. Tämä voi kattaa esimerkiksi koulutusmateriaaleja, työtyytyväisyyskyselyn tuloksia, rekrytointipäätöksiä tai exit-dokumentaatiota.
  3. Luottamuksellinen henkilöstökysely, jossa eettisen tavoitekulttuurin toteutumista arjessa kysytään henkilöstöltä
  4. Jalkautuminen arkeen haastatellen ja kuunnellen työntekijöitä
  5. Tulosten analyysi ja purku sekä konkreettisten kehitysehdotusten esittäminen.

Aloitussparraus

Sparrauksessa käymme läpi yrityksen arvot, eettiset periaatteet ja muut tavoitekulttuuria määrittelevät tekijät.

Taustakartoitus

Taustakartoituksen aikana perehdymme sparrauksen aikana tunnistettuihin relevantteihin dokumentteihin.

Jalkautuminen arkeen

Kuuntelemme työntekijäkokemusta henkilöstökyselyn ja haastatteluiden avulla.

Tulokset ja suositukset

Analysoimme keräämäämme tietoa ja puemme havaintomme konkreettisten kehitysehdotusten muotoon.

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821